Tool Làm Token Die

Comment 1/21/2019

Tool Làm Token Die

Tool Làm token Facebook die để không bị spam 


Hướng dẫn sử dụng:
 1. Bạn nhập token Facebook của mình bên trên và bấm "Reset Token" để làm token mình die
 2. Khi đã làm bước 1 trên bạn đợi giấy lát. 
  • Nếu xuất hiện chữ "Đã Reset Token !" nghĩa là đã làm token bạn vừa nhập vào die
  • Nếu xuất hiện chữ "Token này không tồn !" nghĩa là token này đã die hoặc bạn nhập không chính xác

Kiểm Tra Token Die chưa


Hướng dẫn sử dụng:
 1. Bạn nhập token Facebook của mình bên trên và bấm "Kiểm Tra" để kiểm tra xem token còn sống không
 2. Khi đã làm bước 1 trên bạn đợi giấy lát. 
  • Nếu xuất hiện "ID và Full name" của Facebook của bạn nghĩa là token còn sống
  • Nếu xuất hiện chữ "Token Không Tồn Tại !" nghĩa là token nay đã die hoặc bạn nhập không chính xác
Tool Làm Token Die Tool Làm Token DiePhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Tool Làm token Facebook die để không bị spam 
  • Blog Bạn:
  • Star Tuấn It |
  • Nam Blog |
  • Lò Bát Quái |
  • Download Game Offline Free |
  • Star Tuấn |