-->

Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die

Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die

Bước 1: Bạn cần tại 1 clone. Và thêm 3 đến 5 người bạn của nạn nhân. xong thì bạn cần fake thông tin y như nân nhân: Fake tên ,ngày tháng...
Comment 6/08/2018
Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die
Bước 1: Bạn cần tại 1 clone. Và thêm 3 đến 5 người bạn của nạn nhân. xong thì bạn cần fake thông tin y như nân nhân: Fake tên ,ngày tháng sinh ,Avatar ,ảnh bìa ,tiểu sử ,biệt anh ,ảnh nổi bật... Nói chung là tất cả y như nick của nạn nhân. Nếu ngày sinh ẩn thì bạn để là "01/01/1990".
Bước 2: Bạn cài Hoxx VPN Proxy cho trình duyệt Chrome của mình cài xong thì bạn cần tạo 1 tài khoản của Hoxx VPN Proxy để nó cho bạn fake ip chuẩn được
Bước 3: Bạn dùng Hoxx VPN Proxy Fake IP canada Và ngôn ngữ Mien Dien(trong bản đổi ngôn ngữ dòng cột thứ 3 hàng thứ 8 từ dưới đếm lên)
Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die
Bước 4: Bạn vào Wall nạn nhân chọn "... > dòng 3 > dòng 2 > dòng 2 > dòng 1 > dòng 1"
Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die
Bước 5: Bạn vào tài khoản chính của mình và báo cáo lần nữa thế là xong chỉ việt đợi nó die.
Share Tut Rip Dame Khủng 5s Die Share Tut Rip Dame Khủng 5s DiePhạm Ngọc Mạnh8.8stars based on9reviews Bước 1: Bạn cần tại 1 clone. Và thêm 3 đến 5 người bạn của nạn nhân. xong thì bạn cần fake thông tin y như nân nhân: Fake tên ,ngày tháng...
  • Blog Bạn:
  • Download Game Offline Free |